Regulamin | Wiślański Skipass Free Ski
Zima

Ilość otwartych stoków

0/15

R E G U L A M I N

korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych „Wiślański Skipass” ośrodków narciarskich występujących w „Wiślańskim Klasterze Turystycznym” Sp. z o.o.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przejazdy krzesełkowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio – kolejami i wyciągami) ośrodków narciarskich, występujących w systemie wspólnej karty Wiślański Skipass, możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych kart zbliżeniowych firmy BASSE służących do pobierania opłat i kontroli, zwanych w dalszej części regulaminu kartami.
2. Terminowa karta Wiślański Skipass uprawnia do korzystania z wszystkich kolei i wyciągów ośrodków występujących w systemie wspólnej karty Wiślański Klaster Turystyczny.
3. Terminowa karta lokalna Wiślański Skipass uprawnia do korzystania z kolei i wyciągów ośrodków narciarskich „CIEŃKOW”, „KLEPKI”, „NOWA OSADA”, „STOŻEK”, „SKOLNITY”, „PALENICA”, „MAŁA PALENICA”, „PONIWIEC”, „SIGLANY”, „PASIEKI”, „PARTECZNIK”, „SOSZÓW”, „STOK – STACJA NARCIARSKA”, „ZŁOTY GROŃ”, „SARAJEWO”.
4. Wejście na teren środków narciarskich występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego, a także posługiwanie się kartą jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie poszczególnych ośrodków narciarskich i tym samym akceptacją ich postanowień.
5. Karty terminowe upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania, z nieograniczonej ilości przejazdów w zakupionym terminie.

 

II. KASY

1. Karty systemu Wiślański Skipass można nabywać wyłącznie w kasach ośrodków występujących wspólnie w systemie wspólnej karty oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
2. Karty są własnością ośrodków narciarskich występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję w przypadku zwrotu karty terminowej.
3. Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie w kasie umiejscowionej w punkcie w którym karta została nabyta.

 

III. RODZAJE KART – SYSTEM POBIERANIA OPŁAT

 

1. Karty terminowe upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania, z nieograniczonej ilości przejazdów.
2. Karta terminowa jest aktywowana i personalizowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
3. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karty terminowej w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karty.
4. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.
5. Uprawnienie terminowe nabyte wraz z kartą nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w poniższym punkcie VI.2 i 3.
6. Przy wydawaniu karty terminowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł.Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

 

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do częściowego zwrotu należności za kartę terminową.
2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego, trwającego ponad jedną godzinę, a także w wyniku wypadku lub choroby użytkownika karty uniemożliwiających korzystanie z kolei i wyciągów występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego.
3. W celu otrzymania zwrotu w wyniku wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię protokołu wypadku TOPR/ GOPR lub zaświadczenie lekarskie. Zwrot taki można uzyskać w kasie w której dokonało się zakupu karty.
4. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karty terminowej.
5. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach, samoobsługowych automatach do zwrotu kart oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
6. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
7. Zwrot należności za kaucję wykupionej kart w sezonie narciarskim możliwy jest do 15 kwietnia roku kalendarzowego kończącego dany sezon narciarski, w godzinach otwarcia kas w poszczególnych ośrodkach występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego.
8. Podstawą ewentualnych reklamacji i zwrotów skipasa (karnetu) jest  paragon fiskalny właściwy dla zakupu danego skipassa (karnetu) lub inny dowód potwierdzający jego zakup.
9. Po użyciu karty terminowej w czytniku na bramce wejściowej reklamacje dotyczące rodzaju wydanej karty terminowej nie są uwzględniane.

V. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

1. Karta terminowa jest aktywowana i personalizowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
2. Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonane są zdjęcia osoby korzystającej z karty. Zdjęcia używane są do celów kontrolnych.
3. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwości dalszego korzystania z karty. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.
4. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.
5. Każdy, kto naruszy zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie ośrodków narciarskich występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego, może zostać usunięty z ich terenu przez pracowników ośrodków narciarskich lub uprawnionych pracowników ochrony.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2011r. do chwili jego odwołania, a jego zmiana następuje każdorazowo przez ogłoszenie nowego regulaminu w sposób przewidziany do ogłoszenia regulaminów Wiślańskiego Klastera Turystycznego Sp. z o.o..

 

Wiślański Klaster Turystyczny Sp. z o.o.